Almindelige forretningsbetingelser – DinTjener.dk

Almindelige forretningsbetingelser – DinTjener.dk


J. nr. B-62099


AML – Vores politik er som følger:
Alle vores økonomiske transaktioner mellem DinTjener Gruppen APS og kunden skal ske elektronisk og indenfor landets grænser.
Så snart en kunde ønsker et samarbejde med DinTjener Gruppen APS, bliver der afholdt et møde. Her ser vi kunden an og får meget at vide omkring deres forretningsmodel og deres behov.
Derefter vurderes det fra DinTjener Gruppen APS, hvorvidt der skal indgås et samarbejde eller ej.
DinTjener Gruppen APS rettighed er at vurdere kundens kreditværdighed inden et evt. samarbejde startes.


1. Aftalegrundlag
1.1
Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse, for alle forhandlinger og aftaler der ind- gås med DinTjener.dk om levering af tjenesteydelser, uanset om aftalen indgås mundtligt eller skriftligt.


1.2
Fravigelse fra disse almindelige forretningsbetingelser skal ske skriftligt, med henvisning til den specifikke bestemmelse der fraviges. Disse almindelige forretningsbetingelser har således forrang i forhold til øvrige aftaledokumenter.


1.3
Der vil ikke blive udfærdiget en egentlig kontrakt i forbindelse med aftaleindgåelse. Det vil således være det skriftlige tilbud som DinTjener.dk afgiver og kundens antagelse af tilbuddet, der udgør aftalegrundlaget sammen med disse almindelige forretningsbetingelser.


1.4
Ved afgivelse af en bestilling skal der afgives oplysninger om dato, sted og tidsrum for afholdelse af arrangementet samt det ønskede antal tjenere. Det forventes, at man ved bestilling detaljeret beskriver, hvilken type tjener man ønsker.
2. Ydelsen
2.1
DinTjener.dk forpligter sig til at levere tjenere, der kan løfte de opgaver, der naturligt falder inden for faget, som eksempelvis servering af føde- og drikkevarer og opdækning og afrydning af borde.
DinTjener.dk forpligter sig ikke til at levere tjenere, der kan løfte opgaver, der ikke naturligt falder ind under tjener-erhvervet.


2.2
I tilfælde af sygemeldinger vil kunden blive meddelt dette straks. DinTjener.dk vil forsøge at finde en ny tjener via vores akut stab. Dette vil ikke blive faktureret som akut vagt. I tilfælde af at DinTjener.dk ikke kan dække den sygemeldte, vil kunden ikke blive faktureret timepris for den sygemeldte tjener.


2.3
Hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse hos kunden rejses et krav mod DinTjener.dk fra tjene- ren, har DinTjener.dk fuld regres mod kunden.2. Ydelsen
2.1
DinTjener.dk forpligter sig til at levere tjenere, der kan løfte de opgaver, der naturligt falder inden for faget, som eksempelvis servering af føde og drikkevarer og opdækning og afrydning af borde.
DinTjener.dk forpligter sig ikke til at levere tjenere, der kan løfte opgaver, der ikke naturligt falder ind under tjenererhvervet.


2.2
I tilfælde af sygemeldinger vil kunden blive meddelt dette straks. DinTjener.dk vil forsøge at finde en ny tjener via vores akut stab. Dette vil ikke blive faktureret som akut vagt. I tilfælde af at DinTjener.dk ikke kan dække den sygemeldte, vil kunden ikke blive faktureret timepris for den sygemeldte tjener.


2.3
Hvis der i forbindelse med arbejdets udførelse hos kunden rejses et krav mod DinTjener.dk fra tjeneren, har DinTjener.dk fuld regres mod kunden.
3. Kundens forpligtelser
3.1
Kunden er forpligtet til at orientere om og udlevere gældende overenskomster, lokalaftaler og kutymer på virksomheden til DinTjener.dk, inden tjeneren påbegynder arbejdet hos kunden. Såfremt kunden ikke inden arbejdets påbegyndelse udleverer oplysningerne om disse forhold til DinTjener.dk, forbeholder DinTjener.dk sig retten til at kræve erstatning hos kunden for de eventuelle tab, som DinTjener.dk måtte lide heraf.


3.2
Kunden er overfor DinTjener.dk forpligtet til at erstatte DinTjener.dk ethvert beløb, som DinTjener.dk måtte blive forpligtet til at godtgøre tjeneren som følge af lov eller overenskomst.


3.3
Kunden har pligt til at tilbyde tjenerne pauser af passende længde set i forhold til arrangementets varighed. På vagter over 6 timer er kunden forpligtet til at give en 30 minutters sammenhængende spisepause inkl. personalemad.


3.4
Kunden har den fulde ledelses- og instruktionsbeføjelse samt tilsyns- og kontrolmyndighed overfor tjeneren. DinTjener.dk påtager sig intet ansvar for tjenerens handlinger, herunder retsstridige handlinger samt fejl og undladelser, begået af tjeneren i forbindelse med arbejdets udførelse hos kunden. Det er kundens ansvar at sørge for, at tjeneren har det fornødne kendskab til materialer, maskiner etc. og de dertilhørende sikkerhedsforskrifter.


3.5
Kunden skal instruere tjeneren i arbejdets udførelse samt orientere vikaren om relevante interne regler og procedurer i virksomheden. Tjeneren skal følge kundens instruktioner under udførelsen af arbejdet.


3.6
Kunden skal sikre, at arbejdsforholdene for tjeneren er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder arbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven. Kunden er yderligere forpligtet til at sørge for, at der bliver udarbejdet en APV i overensstemmelse med gældende lovgivning for det arbejde, som tjeneren udfører.


3.7
Hvis kunden mener, at tjeneren ikke er kvalificeret til at udføre det aftalte arbejde, skal kunden, uden ugrundet ophold, skriftligt meddele dette samt begrundelsen herfor til DinTjener.dk. Såfremt kunden ikke reklamerer rettidigt, kan kunden ikke gøre krav gældende mod DinTjener.dk som følge heraf.


3.8
Kunden er forpligtet til at have/tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende løsarbejdere inkl. tjenere bestilt ved DinTjener.dk.


4. Pris
4.1
Timeprisen for booking af en tjener følger den til enhver tid gældende prisliste. Priserne inkluderer lovpligtig feriegodtgørelse og ATP.


4.2
Minimum antallet af timer for reservering af en tjener er 4 timer til morgen- og frokostvagter (vagtstart morgen senest 06:00 vagtstart frokost senest 11.00 ) og 5 timer til aftenvagter (alle vagter med start senere end 16:00). Hvis kunden skulle have behov for tjeneren i kortere tid end minimumsantallet af timer, vil der under alle omstændigheder, blive krævet betaling for 4 timer til morgen- og frokostvagter og 5 timer for aftenvagter.


4.3
Hvis tjeneren har krav på løn for et minimum antal af timer som følge af en kollektiv overenskomst eller lovgivning, som kundens ansatte er omfattet af, vil DinTjener.dk også have krav på betaling for dette.


4.4
Samarbejdspartneren kan aflyse et arrangement eller justere antallet af bestilte tjenere optil 7 dage før et arrangements afholdelse uden beregning. Senere end 6 dage forud for et arrangement faktureres der 5 løntimer pr. booket tjener, der afmeldes. 


4.5
Ved bestillinger på mere end 20 tjenere til samme arrangement, skal 25 % af den estimerede arrangementspris forudbetales 7 dage efter bestillingen er godkendt af begge parter. Yderligere 50 % af arrangementsprisen skal være betalt 7 dage før arrangementsdatoen. For alle arrangementer over 20 tjenere betales de sidste 25 % efter arrangementet efter gældende faktureringsbetingelser. Overstiger DinTjener.dk tilgodehavende hos samarbejdspartneren mere end kr. 20.000,- ex. moms skal denne konto udlignes, idet der ellers ikke kan foretages nye bestillinger.


4.6
DinTjener.dk udsteder faktura senest 7 dage efter afslutningen af arbejdets udførelse. Kunden skal betale fakturaen senest 8 dage efter fakturadatoen.


4.7
Ved betaling efter forfaldsdato kan DinTjener.dk opkræve renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning.


4.8
Der faktureres ikke for transportgodtgørelse, medmindre andet er aftalt med kunden. DinTjener.dk sender tjenere ud på hele Sjælland. Der vil, i nogle tilfælde for hvert arrangement udenfor StorKøbenhavn, aftales særskilt transportgodtgørelse.
5. Fortrolighed
5.1
DinTjener.dk pålægger sine tjenere at behandle alle de oplysninger, de måtte få om kundens forretningsanliggender med fuldstændig fortrolighed og diskretion.
Dette gælder dog ikke, hvis oplysningerne allerede var offentlig tilgængelige eller skulle offentliggøres som følge af lovgivningen.


5.2
Kunden har pligt til at behandle oplysninger om DinTjener.dks forretningsanliggender med fuldstændig fortrolighed og diskretion.
Dette gælder dog ikke, hvis oplysningerne allerede var offentlig tilgængelige eller skulle offentliggøres som følge af lovgivningen.
6. Ansvarsfraskrivelse
6.1
Da kunden har instruktions og ledelsesbeføjelsen over tjeneren, og derfor bestemmer hvilke maskiner og materiel der bliver håndteret af tjeneren, bærer kunden risikoen for tingsskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andre indirekte økonomiske omkostninger, som kunden måtte lide i forbindelse med tjenerens udførelse af arbejdet.


6.2
Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke i det omfang, at ansvaret ikke kan fraskrives på grund af præceptiv lovgivning.
7. Ansættelse af tjenere
Hvis kunden ønsker at fastansætte en tjener og ikke forudgående har indgået en aftale herom, kan kunden med DinTjener.dks accept fastansætte tjeneren. Kunden skal betale et jobformidlingshonorar til DinTjener.dk svarende til 4 ugers fuldtildsarbejde (148 timer).
Den kunde der benytter DinTjeners personale, indgår automatisk aftale om at kunden IKKE ansætter DinTjeners personale. Skulle kunden ansætte personale fra DinTjener  uden DinTjeners viden, vil kunden efterfølgende modtage et frikøbs krav på kr. 15.000,-. eks.moms
8. Værneting og lovvalg
8.1
Enhver tvist der måtte opstå mellem DinTjener.dk og kunden skal afgøres ved byretten i København.
8.2
Enhver tvist der måtte opstå mellem DinTjener.dk og kunden er underlagt dansk ret.
9. Ændringogopsigelse
9.1
Forretningsbetingelserne er gældende indtil de skriftlig opsiges eller ændres af DinTjener.dk. DinTjener.dk forbeholder sig ret til at ændre/ophæve forretningsbetingelserne til enhver tid og uden varsel.
10.Endelig aftale
10.1
Ved bestilling af tjenere fra DinTjener bekræfter kunden at kunden har læst og acceptere de vilkår og forretningsbetingelser som er nedskrevet af DinTjener.